Download các công cụ cài đặt

21.12.2017

1. TeamviewerQS 3.0

 

2. Meliasoft remote

 

3. .NET framework 3.5 SP1

 

4. .NET framework 4.0

 

5. SQL Server 2008R2 Express

Yêu cầu trước khi cài đặt SQL Server 2008R2 Express:

  • .NET framework 3.5 SP1 (Link tải bên trên):

SQL Server 2008R2 Express 32Bit:

SQL Server 2008R2 Express 64Bit:

 

Tin trước: Kế toán tài chính

Tin tiếp: Đơn đặt hàng sản xuất